Pravna področja

Dedno pravo

Smrt človeka povzroči tudi prenehanje njegove pravne subjektivitete in s tem njegovega pravnega življenja. V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo strokovno pomoč pri likvidaciji in ureditvi pravnih razmerij, ki jih je zapustnik ustvaril tekom življenja ter tudi pomoč že pred samim nastopom dedovanja, ko se posamezniku pojavi potreba in želja po razpolaganju s svojim premoženjem po smrti.

Dedno pravo, kot eno izmed klasičnih področij civilnega prava, ki vsebuje pravila, ki urejajo prehod premoženja zapustnika, kot skupka pravic in obveznosti, tj. celote ali v primeru sodedičev zgolj alikvotnega dela ter v primeru volila tudi posamezne premoženjske pravice ali modusa, na druge subjekte. Okvirom tega področja so torej urejena specifična premoženjska razmerja med posamezniki, tj. dednopravna razmerja, ki zadevajo prehod premoženja umrlega. Poleg same pravice dedičev pridobiti premoženje, pa iz temeljne ustavne pravne pravice izhaja tudi pravica zapustnika, da lahko svobodno razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti in tako svobodno določi na koga bo njegovo premoženje prešlo ob njegovi smrti, ki pa je vseeno omejena z načelom dedovanja v družini, ki se v tej luči odraža v institutu nujnega deleža bližjih zakonitih dedičev.

Naše storitve na področju dednega prava obsegajo predvsem:

 • sestavljanje oporok;
 • sestavljanje pogodb o dosmrtnem preživljanju;
 • sestavljanje pogodb o preužitku;
 • sestavljanje pogodb o izročitvi in razdelitvi premoženja oz. izročilne pogodbe;
 • sestavljanje sporazumov o odpovedi dedovanju;
 • sestavljanje darilnih pogodb za primer smrti;
 • pomoč pri razlagi določb dednega prava (obstoj dediča, dedni naslov, dedna sposobnost, dedna nevrednost, krog zakonih dedičev, odgovornost za zapustnikove dolgove, itd.);
 • pomoč pri izračunavanju nujnega deleža;
 • pomoč pri izračunavanju razpoložljivega deleža zapuščine;
 • pomoč pri zmanjšanju oporočnih razpolaganj ter vračanju daril in volil v škodo nujnih dedičev;
 • pomoč pri razdedinjenju nujnega dediča;
 • pomoč pri odvzemu nujnega deleža v korist potomcev;
 • pomoč v zapuščinskem postopku;
 • pomoč pri dedovanju podjetja samostojnega podjetnika posameznika;
 • pomoč pri dedovanju udeležbe v osebnih gospodarskih družbah;
 • pomoč pri dedovanju udeležbe v kapitalskih družbah;
 • pomoč pri uveljavljanju dediščinske pravice v pravdi (dediščinska tožba);
 • pomoč pri uveljavljanju pravice do nujnega deleža v pravdi;
 • drugi postopki iz dednega prava.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz dednega prava obrniti na našo pisarno:

 1. Na podlagi znanja in izkušenj vam pomagamo reševati dedna vprašanja in uresničiti zakonsko dopustne dednopravne interese, ki bi sicer lahko bili izigrani ali zaradi nepravilne oblike neveljavni.
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju dednega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …