Aktualno

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Obveščamo vas, da je z 31. 12. 2020 stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) , t. i. sedmi protikoronski zakon, ki določa številne ukrepe za omilitev posledic epidemije COVID-19, med drugim tudi na področju postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, na področju sodne izvršbe in osebnega stečaja ter na področju najema poslovnih nepremičnin.

ZIUPOPDVE v okviru tretjega dela določa začasen odstop od določb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in sicer je v 56. in 57. členu ZIUPOPDVE določen začasen odstop od določb ZFPPIPP, ki urejajo obveznost
poslovodstva vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije; obveznost sklica skupščine ter vpisa in vplačila novih delnic, če je v skladu s poročilom o ukrepih
finančnega prestrukturiranja treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimidenarnimi vložki, vendar organi družbe zaradi objektivnih posledic razglasitve epidemije ne morejo pravočasno izvesti dejanj in ukrepov; glede rokov za izpolnitev obveznosti poslovodstva po potrditvi prisilne poravnave; glede rokov za izpolnitev dodatnih obveznosti poslovodstva ter glede obdobja, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobja, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja.

V okviru drugega dela ZIUPOPDVE so v 4. in 5. členu urejene dopolnitve Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, kar (lahko) vpliva na izvrševanje obveznosti iz kreditnih pogodb, na katere učinkuje potrjena prisilna poravnava ali potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju.

Nadalje ZIUPOPDVE v četrtem delu, v členih 118. do 121., ureja začasne ukrepe na davčnem področju in področju sodne izvršbe ter osebnega stečaja. Na podlagi 118. člena, ki se nanaša na področje davčne izvršbe, se ta začne le v nujnih zadevah. 119. člen izvzema iz izvršbe (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju – ZIZ in Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2) in stečajne mase v postopku osebnega stečaja (po ZFPPIPP) določene prejemke, izplačane dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije. Nadalje je v 121. členu določen ex lege odlog izvršilnih postopkov, ki tečejo na podlagi ZIZ, če je dolžnik fizična oseba, od dneva uveljavitve zakona do predvidoma 31. 1. 2021, razen v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. V okviru četrtega dela ZIUPOPDVE so v 117. členu določeni tudi začasni ukrepi na področju najemnih razmerij poslovnih stavb in poslovnih prostorov.

Preberite še …