OSTALA PRAVNA PODROČJA

Ostala pravna področja

Nepravdno pravo

Nepravdno pravo je del civilnega procesnega prava, ki obsega osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja ter druge zadeve, skladno s pozitivističnim kriterijem, ki ga vsebuje 1. člen Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP-1).

Pogodbeno pravo

Vstopanje in oblikovanje pravnih razmerij ter zavez do drugih subjektov je neločljivi del našega življenja, kjer se srečujemo tako s preprostimi, kot tudi s kompleksnejšimi pogodbami, povezanimi s strogimi formalnostmi in obličnostmi.

Stvarno pravo

Stvarno pravo zagotavlja oblast v razmerju do drugih posameznikov in pravna razmerja (pravice in obveznosti), ki nastanejo med njimi, predmet te oblasti pa je stvar, ki je hkrati predmet pravnih razmerij, katerih vsebina je izvajanje oblasti nad stvarjo.

Dedno pravo

Nudimo strokovno pomoč pri likvidaciji in ureditvi pravnih razmerij, ki jih je zapustnik ustvaril tekom življenja ter tudi pomoč že pred samim nastopom dedovanja, ko se posamezniku pojavi potreba in želja po razpolaganju s svojim premoženjem po smrti.

Stečajno pravo

Stečajno pravo se ukvarja s stečajnimi postopki, ki so stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine ter kot tako ob upoštevanju temeljnih načel stečajnega postopka, določa subjekte stečajnega postopka …

Gospodarsko pravo

Če ste del vodenja, zastopanja ali nadzora družbe, bodisi se znajdete v drugi odgovorni vlogi gospodarskih subjektov, nujno potrebujete ustrezno pravno znanje, ki vas na tem dinamičnem področju, hitrih spreminjajočih se družbenih potreb vodi skozi labirint poslovnega sveta.

Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo predstavlja heterogeno pravno področje, vsebovano v mnogih materialnih pravnih predpisih, ki se nanašajo na najrazličnejša področja od prometa, trga, davkov, varnosti javnega reda in miru, okolja in prostora, varstva živali itd. …

Delovno pravo

V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo učinkovito zastopanje na področju delovnega prava tako v izvensodnih, kot v sodnih postopkih, okvirom katerih strmimo k pravočasnemu in celostnemu uveljavljanju ter zadovoljevanju vaših pravic, dolžnosti in potreb.