Pravna področja

Pogodbeno pravo

Vstopanje in oblikovanje pravnih razmerij ter zavez do drugih subjektov je neločljivi del našega življenja, kjer se srečujemo tako s preprostimi, kot tudi s kompleksnejšimi pogodbami, povezanimi s strogimi formalnostmi in obličnostmi. V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo strokovno sestavljanje raznih pogodb in usmerjanje v zvezi z dodatnimi zahtevami pozitivnega prava, kot sta notarski zapis in vpis v zemljiško knjigo.

Obligacijsko oz. obveznostno pravo je sestavni del civilnega prava, ki se ukvarja z urejanjem oz. nastankom, uveljavljanjem in prenehanjem, obveznostnih razmerij med strankama obligacijskega razmerja, v katerem je ena stranka, ki se v tej luči pojavlja kot dolžnik zavezana nekaj dati, storiti, dopustiti ali opustiti, druga stranka, ki pa se v tej luči pojavlja, kot upnik, pa je upravičena do izpolnitve te zaveze. Obligacijska pravica torej pomeni pravico ene stranke (upnika) obligacijskega razmerja, od druge stranke (dolžnika) obligacijskega razmerja zahtevati, da izpolni izpolnitveno ravnanje, ki je predmet obligacijskega razmerja. Obligacijska pravica kot taka torej ni absolutne narave in učinkuje zgolj med strankama (inter partes).

Pogodba je dvostranski obligacijski posel, s katerim stranke ustanovijo, prenehajo ali spremenijo pravice in pravna razmerja ter nastane s soglasno in skladno izjavo volje dveh ali več oseb, glede vseh bistvenih sestavin ter hkratnem izpolnjevanju bistvenih pravno relevantnih predpostavk, ki so poleg prave volje torej poslovna sposobnost strank, zahteve glede predmeta pogodbe in morebitne zahteve po obliki določene vrste pogodbe. Za veljavnost pogodbe je namreč v določenih primerih konstitutivnega pomena pisno podana izjava volje, kar pomeni, da so stranke načeloma svobodne glede odločitve, ali bodo sklenile pisno pogodbo, včasih pa je takšna oblika pogodbe obvezna za njen obstoj. Poleg splošnih pravil obligacijskega prava pa so s pogodbenim pravom, kot podvrsto obligacijskega prava, torej določena pravila o sami obliki in vsebini posameznih vrst pogodb.

Naše storitve na področju pogodbenega prava obsegajo predvsem:

  • sestavljanje predpogodb;
  • sestavljanje pogodb;
  • pridobivanje dokumentacije in listin, zahtevanih za posamezen postopek;
  • pomoč ob neizpolnjevanju pogodenih zavez nasprotne stranke;
  • preverjanje veljavnosti pogodb;
  • uveljavljanje veljavnosti in neveljavnosti pogodb;
  • druge postopke povezane s pogodbami.

Trije razlogi zakaj se v primeru sklepanja pogodb obrniti na našo pisarno:

  1. S poznavanjem in razumevanjem temeljnih pravnih institutov obligacijskega oz. pogodbenega prava in njihovega mesta ter funkcije v njegovem sistemu ter skladno z enim izmed glavnih načel pogodbenega prava tj. načelom avtonomije volje vam pomagamo uresničiti maksimalno pogodbeno svobodo s katero oblikujete pravno razmerje in hkrati zadostite kogentnim normam, ki vam to svobodo omejujejo.
  2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
  3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju pogodbenega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

Preberite še …