Pravna področja

Stvarno pravo

Vsakdo izmed nas se vsakodnevno srečuje s premoženjskimi razmerji v medsebojnih odnosih z različnimi subjekti, katerih predmet je stvar (objekt pravice). Pravice stvarnega prava imajo,  kot oblastvene pravice premoženjsko naravo in imetniku zagotavljajo oblast nad stvarjo. Stvarno pravo torej zagotavlja oblast v razmerju do drugih posameznikov in pravna razmerja (pravice in obveznosti), ki nastanejo med njimi, predmet te oblasti pa je stvar, ki je hkrati predmet pravnih razmerij, katerih vsebina je izvajanje oblasti nad stvarjo. Stvarna pravica je pravica absolutne narave, ki se nanaša na stvar in učinkuje proti vsem (erga omnes).

V Odvetniški pisarni Lepoša & odvetniki našim strankam nudimo pomoč tako v razmerjih z lastninsko pravico1, kot tudi drugimi stvarnimi pravicami (zastavna pravica2, služnosti3, pravica stvarnega bremena4, stavbna pravica5) ter tudi v zvezi s posestjo, ki ne predstavlja stvarne pravice, temveč pomeni zgolj pravno varovano dejansko oblastjo nad stvarjo.

Naše storitve na področju stvarnega prava obsegajo predvsem pomoč v postopkih:

 • pridobitve lastninske pravice na nepremičninah;
 • pridobitve lastninske pravice na premičninah;
 • pridobitve drugih stvarnih pravic;
 • varstva lastninske pravice;
 • varstva drugih stvarnih pravic;
 • prenehanja lastninske pravice;
 • prenehanja drugih stvarnih pravic;
 • sosedskega prava (prepoved medsebojnega vznemirjanja, prepovedane imisije, ureditev meje, nujna pot itd.);
 • posestnega varstva;
 • v zvezi z zemljiško knjigo;
 • drugih postopkih povezanih s pravicami stvarnega prava.

Trije razlogi zakaj se v primeru vprašanj iz stvarnega prava obrniti na našo pisarno:

 1. Z dobrim poznavanjem pozitivnih pravnih pravil stvarnega prava vas spoznamo s predvidljivimi in gotovimi pravnimi položaji v stvarnopravnih razmerjih ter vam glede na konkretne okoliščine danega primera pomagamo najti najbolj ustrezno pravno varstvo;
 2. V skladu z vašo pravico do enakosti pred zakonom se na podlagi izkušenj, doslednosti ter s tem povezano vpetostjo in sledenjem aktualni sodni praksi potrudimo, da so vaše pravice dosledno spoštovane;
 3. Že pred samo sprožitvijo postopka vam pojasnimo realne možnosti za uspeh in stroške, s katerimi se bi lahko srečali. Pri svojem delu nam je namreč osnovno vodilo zasledovanje interesov strank ter s tem hitrih in učinkovitih postopkov, povezanih s čim manj stroški.

Postopke vodimo transparentno in vas celostno vodimo skozi posamezne faze. Da ste vseskozi obveščeni in seznanjeni s stanjem vašega primera, se s strokovnim in usposobljenim kadrom trudimo, da smo vam vseskozi na razpolago za pojasnila in pridobivanje ustreznih informacij.

V primeru iskanja pravnih storitev na področju stvarnega prava nas kontaktirajte preko obrazca ali nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

___________________________________________________________________________

1  Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati (1. odstavek 37. člena SPZ). Posebne oblike lastnine so solastnina, skupna lastnina in etažna lastnina.

2  Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja (1. odstavek 128. člena SPZ). Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah, poznamo pa tudi zastavno pravico na premičninah (ročna zastava), neposestno zastavno pravico na premičninah in zastavna pravica na pravicah (na terjatvi, na vrednostnem papirju in na drugih premoženjskih pravicah).

3  Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar) (210. člen SPZ).

4  Stvarno breme je pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam (249. člen SPZ).

5  Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino (1. odstavek 256. člena SPZ).

Preberite še …